Regulamin Sklepu Internetowego weareatlantis.eu

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego weareatlantis.eu przez MANAYA’S HEALING w Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania, calle Guajara 8, 38 400 Puerto de la Cruz, NIF Y7873139T, reprezentowana przez Martę Jezierską
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://weareatlantis.eu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. pocztę elektroniczną na adres: team.weareatlantis@gmail.com
  2. telefonicznie pod numerem +48 791 108 168
 4. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Regulamin – niniejszy dokument

Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia

Sprzedawca – MANAYA’S HEALING w Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania, calle Esquilon 44 B, 38 400 Puerto de la Cruz, NIF Y7873139T, reprezentowana przez Martę Jezierską

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

Usługa – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów i Usług, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Usługi.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Komputer z dostępem do internetu
  2. Dostęp do poczty elektronicznej
  3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej
  4. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi Cookies oraz Javascript
  5. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  2. W szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
  4. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Hiszpanii prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Usługi
 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  1. Przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym.
  2. Udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie.
  3. Świadczeniu usługi Newsletter.
 2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Umowa:
  1. O świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.
  2. O świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
  3. O świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.
  4. O świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 1. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
 2. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 1. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej weareatlantis.eu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu,
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów lub usług, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 6. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej. 
 7. Wybór zamawianych Towarów i Usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. danych kontaktowych Klienta
  6. danych do faktury
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów i Usług będących przedmiotem Zamówienia.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji zamówienia (zmiana statusu zamówienia na realizowane), które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 11 powyżej.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Usługi, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny wszystkich produktów w Sklepie internetowym są cenami brutto.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. Płatność elektroniczna za pośrednictwem bramki płatności STRIPE
 3. Płatność ratalna na zasadach:
  1. OPCJA I: Płatność w 2 transzach: Pierwsza transza 50 % przy zakupie biletu / Druga transza 50% do 31 grudnia
  2. OPCJA II: Płatność w 3 transzach: Pierwsza transza 50 % przy zakupie biletu / Druga transza 25 % płatność do 31 grudnia / Trzecia transza 25 % płatność do 31 stycznia

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 14 dni przed realizacją usługi. Ostatecznym terminem odstąpienia od umowy jest dzień 28.01.2024.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci otrzymane płatności pomniejszone o 20% ceny biletu, z tytułu opłat operacyjnych, związanych z przygotowaniem usługi/produktu, pod warunkiem spełnienia wymogów z pkt. 1.
 6. Istnieje możliwość przepisania zakupionego biletu na wydarzenie, na inną osobę. W tym celu należy skontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres: team.weareatlantis@gmail.com
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: team.weareatlantis@gmail.com lub MANAYA’S HEALING w Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania, calle Guajara 8, 38 400 Puerto de la Cruz
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 4. Polityka prywatności

Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie weareatlantis.eu oraz rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Administratorem jest firma MANAYA’S HEALING w Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania, calle Guajara 8, 38 400 Puerto de la Cruz, NIF Y7873139T, reprezentowana przez Martę Jezierską. Informacje te służą tylko i jedynie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz realizacji Usługi. W związku z tym sklep weareatlantis.eu ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym, jedynie mając na celu sprawną realizację zamówienia. Każda osoba ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia.

Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron, które nie są kontrolowane przez MANAYA’S HEALING.

MANAYA’S HEALING nie ponosi odpowiedzialności za treści, politykę prywatności ani praktyki innych stron internetowych.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mi. korzystając z rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych dostępnych w Hiszpanii.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Z wyraźnym zrzeczeniem się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może im przysługiwać, strony ustalają, że jedyną właściwą jurysdykcją dla wszelkich sporów lub sporów wynikających z interpretacji, zastosowania i wykonania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, a także z interpretacji, zastosowania i wykonania umów podpisanych między stronami, będą sądy w Santa Cruz de Tenerife (Teneryfa).
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa hiszpańskiego.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie regulamin Sklepu zawierającej treść oraz termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach treści na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 4. W przypadku stwierdzenia przez sąd, organ administracyjny lub inny właściwy organ, że którykolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków jest nieważne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.